Obchodní podmínky internetového obchodu Zvěrokruh

Obchodní podmínky – (dále jen Podmínky) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Samohýl group a. s., se sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 25928996, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle B., vložka 1980 u Krajského soudu v Hradci Králové, a kupujícího (podnikatel, spotřebitel) při uskutečňování obchodů internetovou cestou.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Na podnikatele nedopadají ustanovení obchodních podmínek týkající se spotřebitelů.

1. Vymezení pojmů

2. Kupní smlouva

3. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

4. Odpovědnost za vady - reklamace

5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

6. Platební podmínky a cena zboží

7. Způsoby platby

8. Přeprava a dodání zboží

9. Způsoby dopravy 

10. Podmínky použití dárkového poukazu

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

12. Závěrečná ustanovení

1. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost Samohýl group a. s., se sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 25928996, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle B., vložka 1980 u Krajského soudu v Hradci Králové. Samohýl group a. s. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem tohoto internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který je podnikatelem.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo je využívá pro podnikání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a občanským zákoníkem.

Uživatelem tohoto internetového obchodu je každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.zverokruh-shop.cz.

2. Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, činí objednávku dle umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách tohoto internetového obchodu a kupní smlouva vzniká přijetím objednávky prodávajícím, který je zároveň dodavatelem. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu e-mailem na kupujícím zadanou e-mailovou adresu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží nemá prodávající skladem nebo zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo se jedná o opakovanou objednávku kupujícího v rámci tzv. „vyzkoušení zboží“ za zvýhodněnou cenu, kterou lze učinit jedním kupujícím pouze jednou. V případě, že kupující zaplatil již kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Pokud kupující nevlastní bankovní účet, zašle prodávající kupujícímu peníze poštovní složenkou.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud došlo ze strany kupujícího ke zneužití obchodních údajů, zneužití platební karty nebo k jiným krokům vedoucím k možné záměně osob na straně kupujícího. Projev směřující k odstoupení musí být kupujícímu doručen. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech je kupní smlouva rozvázána okamžikem doručení odstoupení.

3. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením jména, adresy, čísla faktury (účtenky), data převzetí zboží a čísla účtu pro vrácení peněz. Pokud kupující nevlastní bankovní účet, zašle prodávající kupujícímu peníze poštovní složenkou na adresu uvedenou v oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek.

Odstoupení od smlouvy musí být zasláno nebo předáno prodávajícímu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující může odstoupení od smlouvy zaslat prodávajícímu poštou na adresu Samohýl group a. s., Rváčovská 1307, 512 51 Lomnice nad Popelkou, e-mailem na adresu info@zverokruh-shop.cz, předat osobně v kterékoliv kamenné prodejně Zvěrokruh nebo v sídle firmy Samohýl group a. s., Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou nebo přiložením písemného dokumentu ke zboží, které kupující prodávajícímu vrací.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od okamžiku odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nesmí jevit známky používání, opotřebení či poškození nebo musí být vráceno v nepoškozeném obalu, pokud to předpokládá povaha zboží (například v případě krmiv, ektoparazitik apod.). Náklady vrácení zboží nese kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodávající vrátí kupujícímu peníze za zboží, na které kupující uplatnil nárok na odstoupení od smlouvy nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží. Podmínkou pro vrácení peněz je vrácení zboží v souladu s těmito Podmínkami. Běh lhůty pro vrácení peněz za zboží, u kterého kupující uplatnil právo na odstoupení od smlouvy, je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel zboží zpět v souladu s těmito Podmínkami.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud je vrácené zboží poškozeno jednáním kupujícího, opotřebeno nebo použito nebo došlo k poničení obalu, u zboží, jehož povaha určuje prodej včetně neporušeného obalu (například v případě krmiv, ektoparazitik apod.), může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, pokud to v dohodě s kupujícím obstará.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá, v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Kupující bere na vědomí, že v případě, že mu prodávající při nákupu zboží poskytne dárek (ať už část zboží zdarma, nebo jinou věc), je podmínkou darování uzavření a splnění kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud kupující využije práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, smlouva o darování mezi prodávajícím a kupujícím zaniká a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit prodávajícímu i v této souvislosti poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Prodávající může uplatnit na kupujícím právo na tuto peněžitou náhradu a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Vrácení nebo výměna zboží do 31. 1. 2024

Zvěrokruh umožní kupujícímu výměnu nebo vrácení zboží bez udání důvodu do 31. 1. 2024.

Pravidla pro výměnu nebo vrácení zboží:
Výměnu nebo vrácení nepoužitého, nepoškozeného a nerozbaleného zboží zakoupeného v prodejnách Zvěrokruh nebo v e-shopu zverokruh-shop.cz v období1. 12. – 24. 12. 2023 je možné uskutečnit bez udání důvodu až do 31. 1. 2024.

Výměnu nebo vrácení lze provést dvěma způsoby:

 1. odevzdáním zboží v kterékoli prodejně Zvěrokruh (prodejna zprostředkuje zaslání zboží na centrálu a ta pak zajistí výměnu nebo vrácení peněz);
 2. zasláním zboží Českou poštou (NE na dobírku!) na adresu Samohýl group a.s., Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou.

V obou případech je nutné ke zboží přiložit kopii faktury. Chcete-li zboží vyměnit za jiné, přiložte k faktuře také požadavek, v němžspecifikujete, za co přesněchcete svůj nákup vyměnit. Pokud si přejete zbožívrátit, napište na kopii faktury číslo účtu, kam vám máme poslat peníze. Pro tyto účely můžete vyplnit formulář odstoupení od kupní smlouvy.

Výměna zboží je časově náročnější a nejsme schopni zaručit, že zboží k výměně bude skladem. Proto doporučujeme zboží vrátit a vystavit novou objednávku.

Možnost vrácení se týká pouze zboží, nikoli zvířat.

Pro více podrobností se informujte na prodejně nebo kontaktujte náš zákaznický servis na tel. +420 481 653 178 (po–pá 8–15 hod.) nebo na e-mailu info@zverokruh-shop.cz.

4. Odpovědnost za vady - reklamace

V případě, že věc při převzetí kupujícím trpí vadou či vadami, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu bezvadného. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak. To se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Projeví-li se vada během šesti měsíců ode dne převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak.

Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je nejdéle 30 dnů od podání reklamace a předložení reklamovaného zboží prodávajícímu. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiné podklady apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Při reklamaci zboží zákazník vyplní Reklamační protokol, který tvoří přílohu č. 2 těchto Podmínek. Pro reklamaci ektoparazitik značky Elanco (dříve Bayer) se používá Reklamační protokol v příloze č. 3 těchto Podmínek.

Kupující může zboží reklamovat odesláním poštou na adresu prodávajícího Samohýl group a. s., Rváčovská 1307, 512 51 Lomnice nad Popelkou, nebo osobně v kterékoliv kamenné prodejně Zvěrokruh nebo v sídle firmy Samohýl group a. s., Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou. Při reklamaci odesláním poštou na adresu prodávajícího nesmí kupující zasílat zboží na dobírku. Zboží zaslané dobírkou nebude přijato.
Kupující může reklamaci nahlásit telefonicky na čísle (+420) 481 653 178, případně e-mailem na adrese info@zverokruh-shop.cz.

5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

6. Platební podmínky a cena zboží

Cena zboží je určena nabídkou prodávajícího na stránkách tohoto internetového obchodu. Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu jsou platné pouze pro prodej prostřednictvím tohoto internetového obchodu, uvedené ceny na stránkách internetového obchodu se nemusí shodovat s cenami, za které je dané zboží nabízeno prodávajícím na jím provozovaných kamenných prodejnách Zvěrokruh.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží nebo náklady spojené se zvoleným způsobem platby ve výši uvedené na stránkách internetového obchodu.

Akční ceny a jiné akční nabídky platné pro prodej prostřednictvím tohoto internetového obchodu platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží, nebo po dobu časově určenou.

Pokud je poskytnutí akční ceny nebo slevy na zboží vázáno podmínkou koupě jiného zboží ve stanoveném množství nebo hodnotě nebo podmínkou koupě daného zboží ve stanoveném množství nebo hodnotě, tak v případě, že odstoupením od kupní smlouvy nebo jejím zrušením byť jen částečně dojde k dodatečnému nesplnění dané podmínky, zaniká tím nárok kupujícího na poskytnutí akční ceny nebo slevy na dané zboží. V takovém případě je prodávající oprávněn kupujícímu doúčtovat zbývající část kupní ceny v plné výši za dané zboží, pokud si dané zboží kupující ponechá.

Slevy a jiné věrnostní programy, které mohou členové Zákaznického klubu Zvěrokruh uplatňovat při nákupech na kamenných prodejnách Zvěrokruh, nelze uplatnit pro prodej prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, který sdělí prodávající při potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu prodávající zašle kupujícímu spolu s dodávaným zbožím.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím z důvodu, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

7. Způsoby platby

Platba při převzetí zboží – dobírka

Kupní cenu hradí kupující řidiči přepravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli.

Platební kartou online

Pokud kupující vlastní platební kartu, která umožňuje platby na internetu (máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), může ji využít k úhradě kupní ceny online prostřednictvím platební brány, na kterou je kupující v případě zvolení tohoto způsobu platby po odeslání objednávky přesměrován ze stránek internetového obchodu.

Prodávající pro tento způsob platby využívá platební bránu České spořitelny, a. s., zabezpečenou bezpečnostním protokolem 3-D Secure. Veškeré údaje zadávané kupujícím v platební bráně při platbě prostřednictvím platební karty jsou předávány zabezpečenou cestou a prodávající k nim nemám přístup ani je nikde neukládá.

V případě tohoto způsobu platby uvolní prodávající objednané zboží k expedici ze skladu po přijetí potvrzení o úspěšné platbě z platební brány.

Bankovním převodem – online

Pokud kupující využívá internetové bankovnictví některé z dále uvedených bank, může využít k úhradě kupní ceny online bankovní převod prostřednictvím tohoto internetového bankovnictví, do kterého je kupující v případě zvolení dané banky po odeslání objednávky přesměrován ze stránek internetového obchodu. Kupující po přesměrování do internetového bankovnictví uvidí již vyplněný příkaz k úhradě a pouze odsouhlasí částku a zaplatí.

Prodávající pro tento způsob platby využívá platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., prostřednictvím které je zajištěno přesměrování do internetového bankovnictví zvolené banky. Převod peněz z účtu kupujícího na účet prodávajícího je realizován prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments, a. s., který jen přednastaven ve vyplněném příkazu k úhradě v internetovém bankovnictví kupujícího. Citlivé vstupní údaje zadávané kupujícím v jeho internetovém bankovnictví jsou chráněny platebními branami bank a prodávající ani společnost ComGate Payments, a. s. k nim nemá přístup, ani je nikde neukládá. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

V případě tohoto způsobu platby uvolní prodávající objednané zboží k expedici ze skladu po přijetí potvrzení o úspěšné platbě z platební brány.

Podporované banky:

 • Česká spořitelna
 • ČSOB
 • Fio banka
 • Komerční banka
 • mBank
 • Poštovní spořitelna / Era
 • Raiffeisen Bank

Bankovním převodem – předem

Kupní cenu hradí kupující předem bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího u Komerční banky, a. s., číslo účtu: 151145581/0100. V případě tohoto způsobu platby je třeba, aby byla částka připsána na účet prodávajícího nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky, v opačném případě bude prodávající považovat objednávku za zrušenou. Převod částky z bankovního účtu u jiné banky na bankovní účet prodávajícího u Komerční banky, a. s., může trvat 1-3 dny.

V případě tohoto způsobu platby uvolní prodávající objednané zboží k expedici ze skladu až po připsání celé částky na bankovní účet prodávajícího.

Ceník poplatků za způsob platby

Platební kartou online … 0,- Kč vč. DPH
Bankovním převodem – online … 0,- Kč vč. DPH
Bankovním převodem – předem … 0,- Kč vč. DPH
Dobírka – PPL … 20,- Kč vč. DPH
Dobírka – Česká pošta … 36,- Kč vč. DPH

Pro doručení na Slovensko je možné zvolit pouze platbu kartou online nebo bankovním převodem (online nebo předem).

Dobírka zdarma

V případě, že si kupující objedná zboží v celkové hodnotě 950,- Kč vč. DPH a vyšší nebo si objedná zboží označené symbolem „DOPRAVA ZDARMA“, prodávající nebude kupujícímu účtovat poplatek za způsob platby dobírkou u přepravců PPL a Česká pošta.
Dobírka zdarma platí pouze pro dodávky na území České republiky. Požadavky na zahraniční dodání zboží směrujte na info@zverokruh-shop.cz.

8. Přeprava a dodání zboží

a) Přeprava prostřednictvím externích přepravců – Česká pošta a PPL.

Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zásilky s objednaným zbožím na adresu uvedenou v objednávce kupujícího nebo předání zásilky na výdejním místě, které kupující v objednávce zvolil pro možnost osobního odběru. Dodání zásilky na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvních přepravců nebo vlastní dopravou v rámci celé České republiky. Prodávající je oprávněn za stejných cenových a dodacích podmínek použít pro dodání zásilky vlastní dopravu místo kupujícím vybraného smluvního přepravce. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad. Pokud prodávající k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí pro případ reklamace daňový doklad – faktura.

Objednané zboží expeduje prodávající ze skladu a předává přepravci dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu, obvykle následující pracovní den ode dne potvrzení objednávky. Expedici zboží potvrdí prodávající kupujícímu e-mailem na kupujícím zadanou e-mailovou adresu. Doručení zásilky přepravcem dle zvoleného způsobu dopravy trvá obvykle 1-2 dny od převzetí zásilky od prodávajícího. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepicí pásky, poškození krabice nebo pytle) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné, aby kupující sepsal s přepravcem škodní protokol, do kterého popíše zjištěná poškození.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku kupující neprodleně oznámí e-mailem na adresu prodávajícího info@zverokruh-shop.cz a s přepravcem sepsaný škodní protokol bez zbytečného odkladu zašle e-mailem, faxem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Výše uvedená povinnost kupujícího překontrolovat při dodání stav zásilky a právo kupujícího odmítnout její převzetí, pokud není ve shodě s kupní smlouvou, se vztahuje i pro případ osobního odběru zásilky na kupujícím zvoleném výdejním místě. Kontrolu zásilky a případné sepsání škodního protokolu provede kupující společně s obsluhou výdejního místa.

Náklady na dopravu objednaného zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám při vytváření objednávky.

9. Způsoby dopravy

PPL – denní doručení

Přepravní služba PPL doručí zásilku po celé České republice během 1-2 pracovních dnů po jejím převzetí od prodávajícího. Kurýr zásilku přiveze na uvedenou dodací adresu v pracovní den mezi 8. a 18. hodinou. V den doručení obdrží kupující informační SMS zprávu s časem doručení v rozmezí 2 hodin. V případě, že nebudete na uvedené adrese dodání k zastižení, řídí se následné kroky dle obchodních podmínek přepravce.

PPL – Parcelshop

Doručení zásilky na výdejní místa Parcelshop. Více než 3 000 výdejních míst po celé ČR – mapa. Zásilka bude na výdejní místo doručena během 1–2 pracovních dní od přijetí objednávky. Výzva k vyzvednutí zásilky vám dorazí SMS zprávou a e-mailem společně s informací o tom, kde je zásilka uložena, v jakých časech je možné ji vyzvednout a PINem pro vyzvednutí. Vyzvednutí zásilky je možné do 7 kalendářních dnů od jejího uložení v PPL Parcelshopu během otevírací doby vybraného výdejního místa. Dodání je omezeno váhou zásilky do 31,5 kg.

PPL – doručení na Slovensko

Přepravní služba PPL doručí zásilku na Slovensko do 2–3 pracovních dní po jejím převzetí od prodávajícího. Kurýr zásilku přiveze na uvedenou dodací adresu v pracovní den. V den doručení obdrží kupující informační SMS zprávu a e-mail s časem doručení. Nebude-li kupující v čase doručení přítomen, řídí se následné kroky dle obchodních podmínek přepravce. Prodávající není schopen předem ovlivnit hodinu doručení.

Česká pošta – balík na poštu

Česká pošta doručí zásilku do 24 hodin po jejím převzetí od prodávajícího na jednu z pošt po celé České republice. Poštu, na kterou má být zásilka doručena, si vybírá kupující v objednávce. Zásilka je na dané poště připravena k vyzvednutí již následující pracovní den. Služba je praktická v situacích, kdy kupující není k zastižení na jednom místě, nebo v pracovní době nemůže zásilku převzít. O stavu doručování bude Česká pošta kupujícího informovat přes SMS a e-mail. V průběhu doručování si může kupující změnit termín a způsob doručení prostřednictvím webových stránek České pošty na adrese www.postaonline.cz/zmena-doruceni, kde po zadání čísla zásilky a kontaktního telefonu může kupující změnit požadované dispozice pro svoji zásilku.

POZOR: Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 7 kalendářních dnů, je automaticky odesílána zpět prodávajícímu.

Česká pošta – balík do ruky

Česká pošta garantuje doručení zásilky po celé České republice přímo do ruky na kupujícím uvedenou dodací adresu již následující pracovní den po převzetí zásilky od prodávajícího. O stavu doručování bude Česká pošta kupujícího informovat přes SMS a e-mail. Pokud doručovatel nezastihne kupujícího na uvedené dodací adrese, nechá lísteček v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na dodací poště kupujícího (kontakt najde kupující na lístečku). Na dané poště je zásilka připravena k vyzvednutí 7 kalendářních dnů, než bude odeslána zpět prodávajícímu. Kupující může poštu požádat o opakované doručení zásilky v určitý den nebo prodloužení úložní doby nebo změnu dalších dispozic zásilky, a to prostřednictvím webových stránek České pošty na adrese www.ceskaposta.cz/zmenadispozice, kde po zadání čísla zásilky a kontaktního telefonu může kupující změnit požadované dispozice pro svoji zásilku.

Osobní odběr – Lomnice nad Popelkou

Prodávající připraví zásilku k vyzvednutí na výdejním místě na adrese: Samohýl group a. s., Smetanova 1058, Lomnice nad Popelkou. O připravenosti zásilky k vyzvednutí na uvedené adrese bude prodávající informovat kupujícího e-mailem a SMS zprávou s kódem k vyzvednutí. Kupující musí vždy vyčkat na potvrzovací e-mail či SMS, že je zásilka připravena k vyzvednutí. Pokud si kupující přijde vyzvednout zásilku bez této výzvy, může se stát, že nebude ještě připravena. Zásilku na tomto výdejním místě je možné si vyzvednout v pracovních dnech (pondělí až pátek) vždy od 8:00 do 18:00 hodin.

POZOR: Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 7 pracovních dnů od potvrzení připravenosti zásilky k vyzvednutí, může prodávající považovat objednávku za zrušenou.

Služba je dostupná pouze s platbou dopředu (platební kartou, z bankovního účtu online nebo z bankovního účtu převodem). Zboží je na výdejní místo expedováno až po připsání celé částky za objednané zboží na bankovní účet prodávajícího.

Osobní odběr – v prodejně Zvěrokruh

Prodávající doručí zásilku do 14 dnů od expedice na jedno z výdejních míst Zvěrokruh. Místo prodejny Zvěrokruh, na kterou má být zásilka doručena, si vybírá kupující v objednávce. O stavu doručení zásilky bude Zvěrokruh (Samohýl group a. s.) kupujícího informovat přes e-mail a SMS. Kupující obdrží společně s informací „Vaše zásilka je připravena k vyzvednutí“ i unikátní heslo, které je nutné při vyzvednutí zásilky sdělit obsluze výdejního místa Zvěrokruh. Bez znalosti hesla nebude možné zásilku kupujícímu vydat.

POZOR: Standardní doba uložení zásilky na výdejním místě Zvěrokruh je 7 dnů. Po uplynutí této lhůty je zásilka vrácena zpět prodávajícímu.Objednání zboží z e-shopu Zvěrokruh není rezervací zboží dostupného na prodejně. Zboží je na výdejní místo expedováno z centrálního skladu.

Osobní odběr – u veterináře

Prodávající doručí zásilku do 1–2 dnů od expedice na výdejní místo participujícího veterináře. Veterináře, k němuž má být zásilka doručena, si vybírá kupující v objednávce. O doručení zásilky bude Zvěrokruh (Samohýl group a. s.) kupujícího informovat e-mailem a SMS zprávou. Spolu s informací „Vaše zásilka je připravena k vyzvednutí“ obdrží kupující také unikátní heslo, které je nutné při vyzvednutí zásilky sdělit obsluze výdejního místa. Bez znalosti hesla není možné zásilku kupujícímu vydat.

POZOR: Standardní doba uložení zásilky na výdejním místě je 7 dnů. Po uplynutí této lhůty je zásilka vrácena zpět prodávajícímu.

Služba je dostupná pouze s platbou předem (platební kartou, z bankovního účtu online nebo z bankovního účtu převodem). Zboží je na výdejní místo expedováno až po připsání úhrady na bankovní účet prodávajícího.

Ceník poplatků za dopravu a balné

Osobní odběr na prodejně Zvěrokruh … 0,- Kč vč. DPH
Osobní odběr – Lomnice nad Popelkou … 0,- Kč vč. DPH
Osobní odběr – u veterináře … 0,- Kč vč. DPH
PPL – denní doručení … 99,- Kč vč. DPH

PPL – Parcelshop … 69,- Kč vč. DPH
PPL – doručení na Slovensko … 155,- Kč vč. DPH
Česká pošta – balík na poštu … 119,- Kč vč. DPH
Česká pošta – balík do ruky … 119,- Kč vč. DPH

Ceny dopravy a podmínky dodání zboží do zahraničí lze zjistit prostřednictvím e-mailu na adrese info@zverokruh-shop.cz.

Doprava zdarma

V případě, že si kupující objedná zboží v celkové hodnotě 950,- Kč vč. DPH a vyšší nebo si objedná zboží označené symbolem „DOPRAVA ZDARMA“, prodávající nebude kupujícímu účtovat poplatek za dopravu a balné.
Doprava zdarma platí pouze pro dodávky na území České republiky. Požadavky na zahraniční dodání zboží směrujte na info@zverokruh-shop.cz.

10. Podmínky použití dárkového poukazu

Hodnota uvedená na poukazu Vám bude odečtena z ceny nákupu v jakékoli kamenné prodejně Zvěrokruh nebo v internetovém obchodě www.zverokruh-shop.cz. Poukaz nelze použít pro nákupy v nižší hodnotě, než je hodnota poukazu.

Kód poukazu začíná platit a) u tištěné verze od okamžiku jejího zakoupení, b) u elektronické verze následující den po dni, kdy bude na náš bankovní účet připsána částka odpovídající hodnotě poukazu.

Poukaz není směnitelný za peníze. Hodnotu poukazu lze vyčerpat pouze jednorázovým nákupem.

U zboží, na jehož nákup byl uplatněn dárkový poukaz, Vám může být (v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě oprávněné reklamace) dle Vašeho výběru vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu nebo v penězích.

Platnost poukazu je jeden rok od jeho zakoupení. Po uplynutí této doby se poukaz stává neplatným.

Zakoupením poukazu souhlasíte s podmínkami jeho použití.

V případě ztráty nemůže být poukaz nijak nahrazen.

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Odesláním objednávky kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na jím zadaný e-mail.

Tyto Podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem odeslání objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení Podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. prosince 2023.