Přehled nákupního košíku

Hledáte nejbližší prodejnu? Podívejte se na přehledný seznam prodejen.

Každý los vyhrává

stírací losy Purina

Pravidla spotřebitelské soutěže

Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 31, IČ 45799504 pořádá na území České republiky spotřebitelskou soutěž „Každý los vyhrává!“ v termínu od 1. října do 12. listopadu 2017 nebo do vydání losů.

Soutěž probíhá na všech 50 prodejnách Zvěrokruhu, společnosti Samohýl group a.s. v České republice, a to v souladu s níže uvedenými pravidly, jakož i interními pokyny pořadatele týkajících se spotřebitelských soutěží. Více informací na www.nestle.cz a na www.zverokruh-shop.cz.

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v ČR; osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit s písemným souhlasem zákonného zástupce, který je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

Soutěžícím se stává zákazník, který splní následující podmínky soutěže.

Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení výrobků PURINA pro kočky (značky PROPLAN, CAT CHOW, GOURMET, FELIX) konečným spotřebitelem (dále jen „soutěžící“). Za nákup výrobků Purina pro kočky v minimální hodnotě 300 Kč získá soutěžící u pokladny v prodejnách Zvěrokruhu jeden stírací los.

Výhry a určení výherců:

Po odstranění stírací plochy losu spotřebitel obdrží právě jednu z 2 možností výher:

  • kapsičku PROPLAN pro kočky 85g,
  • o voucher na 500 Kč na další nákup výrobků Samohýl Exclusive.

V případě, že spotřebitel vyhrává kapsičku PROPLAN pro kočky 85g, výhru obdrží na konkrétní prodejně, kde uskutečnil nákup a obdržel los.

Výhru v podobě voucheru na 500 Kč na další nákup výrobků Samohýl Exclusive je možné uplatnit dvěma způsoby:

  1. Výherce si může výrobek Samohýl Exclusive vybrat přímo v prodejně, kde uskutečnil nákup a obdržel los. V takovém případě mu bude 500 Kč odečteno od celkové částky výrobku Samohýl Exclusive na pokladně dané prodejny Zvěrokruh.
  2. Výherce může využít unikátní kód uvedený na losu pro nákup výrobků Samohýl Exclusive prostřednictvím e-shopu na www.zverokruh-shop.cz. Po vložení unikátního kódu při nákupu zboží na eshopu, bude sleva 500 Kč odečtena od celkové částky vybraného výrobku Samohýl Exclusive.

Za výhru v podobě 500,- Kč na další nákup, může spotřebitel nakoupit kterýkoli výrobek od Samohýl Exclusive, nejen výrobek pro kočky, v minimální hodnotě 500 Kč. 

Poničené, poškozené či jinak pozměněné losy nebudou akceptovány. Losy nejsou vyměnitelné za peníze a nedoplácí se.

Vydávání losů končí 12. 11. 2017 včetně nebo do vyčerpání losů na dané prodejně.
Výhry lze vyzvednout nejpozději do 31. 12. 2017.

Celkem bude k dispozici 4.170 ks stíracích losů (3.720 ks losů s výhrou v podobě kapsičky PRO PLAN pro kočky 85 g a 450 ks losů s výhrou ve výši 500 Kč na nákup výrobků Samohýl Exclusive). Losy budou rozděleny do všech prodejen Zvěrokruhu v České republice.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novým nákupem (novým účtem) a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti, tj. při jednorázovém nákupu výrobků PURINA pro kočky v minimální hodnotě 300 Kč.

Účastníci se akce účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Akce se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci pořadatele, zaměstnanci partnera Samohýl group a.s. ani jejich rodinní příslušníci. Akce se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou v České republice. Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.nestle.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Úplné znění pravidel je k dispozici na www.nestle.cz. Dotazy na infolince 800 135 135 v pracovních dnech 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00

V Praze dne 1. 10. 2017.